F-Помёт

дата рождения 09.09.2011 года


Jimmichoo

Basarat Karim Adaviah Isar

E-Помёт

дата рождения 31.10.2010 года

Basarat Karim Barsam Dilavar

Motley House Varvara Krasa

С-Помёт

дата рождения 08.03.2008 года

Dabka`s Fernando Alonso

Anahita Bostan-I-Elbekh

Б-Помёт

дата рождения 28.03.2007 года

Wisdom`s Destiny Challenger

Anahita Bostan-I-Elbekh

А-Помёт

дата рождения 22.04.2006 года

Aziz Shadman

Anahita Bostan-I-Elbekh

Designed by L&G